WAB Wet arbeidsmarkt in balans: WAT?

In het regeerakkoord werd het al aangekondigd: de huidige Wet Werk en Zekerheid wordt alweer aangepast, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  Na een internetconsultatie volgt naar verwachting binnenkort het WAB wetsvoorstel voor behandeling in de Tweede Kamer.

Wat wordt niet aangepakt?

Het voor de meeste (kleine) werkgevers heikele punt, de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gedurende maar liefst twee jaar, wordt niet aangepakt. Na vernietigende kritiek vanuit onder andere MKB-Nederland op de gepresenteerde voorstellen in het regeerakkoord, heeft minister Koolmees laten weten niet (langer) vast te houden aan deze voorstellen, maar het gesprek aan te willen gaan. Voorlopig zijn van de minister dus geen voorstellen te verwachten. Het lijkt er intussen op dat dit een (hoofdpijn)dossier wordt dat ver vooruit wordt geschoven. Voor werkgevers komt het er op neer dat er  voorlopig niets verandert….

Wat dan wel?

In de WAB worden de regels op het gebied van flexwerk en ontslagrecht gewijzigd. Door de wijziging hoopt de minister het werkgevers eenvoudiger te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Met de wijzigingen beoogt de minister dat werkenden meer zekerheden krijgen.

  • Proeftijd en ketenbepaling

Wanneer een vast contract wordt aangeboden, kan een proeftijd van vijf maanden worden overeengekomen. Dit was twee maanden. Bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer is dat drie maanden, dat was eveneens twee maanden.

Belangrijker is misschien wel de terugkeer van de mogelijkheid van drie opvolgende tijdelijke contracten van een jaar. Onder de Wet Werk en Zekerheid was dat juist teruggebracht naar maximaal twee jaar.

  • Transitievergoeding

Nogal wat werkgevers zijn de afgelopen paar jaar bij ontslagzaken via de kantonrechter gestuit op het dwingende karakter van het toepassen van één specifieke in de wet omschreven ontslagreden. Het wordt nu mogelijk om een combinatie van twee of meer redenen aan te wijzen als grond voor ontslag. Hierdoor moet (noodzakelijk) ontslag eenvoudiger worden. Daartegenover staat dat de kantonrechter een extra transitievergoeding kan toekennen bij gebruik van de mogelijkheid van een combinatie van ontslaggronden. Deze extra transitievergoeding bedraagt maximaal de helft van de vergoeding waar de werknemer recht op heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het recht op een transitievergoeding verandert ook. Werknemers krijgen voortaan vanaf de eerste dag (dus ook over de proeftijd) recht op een transitievergoeding. De verhoging van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden (langer dan toen jaar) vervalt echter.

Tot slot komt er een compensatieregeling voor kleine werkgevers die als gevolg van ziekte of pensioen hun bedrijf moeten beëindigen.

  • Payrolling

Het Kabinet wil concurrentie op arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom worden wijzigingen voorgesteld. Dit betreft de vorm van payrolling waarbij het payrollbedrijf ook het juridisch werkgeverschap draagt. Door aanpassingen beoogt het kabinet werknemers die op payrollbasis werken dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als de werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgevers, behoudens de pensioenregeling.

  • Premiedifferentiatie naar aard van het contract

In de WAB wordt de WW-premie lager voor werknemers met een vast contract, de premie voor medewerkers met een tijdelijk contract wordt hoger.

En wanneer gaat dit dan in?

De beoogde invoeringsdatum van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is 1 januari 2020.  Maar pas op: er kan nog wat veranderen! De wetswijziging zal de komende maanden voor behandeling bij de Tweede kamer worden ingediend.

Nog een tip!

Zoals bekend bestond er onder werkgevers grote onvrede over de verplichting een transitievergoeding te moeten betalen aan medewerkers die na twee jaar ziek uit dienst gaan. Sommige werkgevers beëindigden daarom de arbeidsovereenkomst niet, de zogenaamde “slapende dienstverbanden”.

Aan deze situatie komt in 2020 een eind. De Eerste kamer heeft inmiddels het betreffende wetsvoorstel goedgekeurd.

Dit betekent dat werkgevers die na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een zieke medewerker hebben beëindigd en een transitievergoeding hebben betaald, deze tranisitievergoeding kunnen terugvragen.

Kortom, loop uw personeelsadministratie na en leg dergelijke gevallen goed vast zodat u straks direct een verzoek om compensatie kunt indienen.

De uitvoering wordt gedaan door het UWV.

De kosten? Die betalen we als werkgever natuurlijk zelf door middel van een verhoging van de premie Awf (Algemeen werkloosheidsfonds).

Meer weten?

Arbeidsrecht en de daarin opgenomen verplichtingen voor werkgevers is ingewikkelde business. Wij begrijpen wanneer u door de bomen het bos niet meer ziet. Of uw focus vooral hebt liggen op uw bedrijf en bedrijfsontwikkeling. CEREO heeft de expertise in huis om u bij te staan met advies, raad en daad.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via info@cereo.nl of bel met 078 – 6 111 048